Stowarzyszenie

Nasze Stowarzyszenie nazywa się „Betlejem”. Zostało erygowane przez śp. Biskupa Adama Śmigielskiego – Ordynariusza Diecezji Sosnowieckiej. Jest organizacją społeczną, skupiającą osoby realizujące naukę Kościoła Rzymsko – Katolickiego. Stowarzyszenie posiada status kościelnej osoby prawnej oraz status Organizacji Pożytku Publicznego – nr KRS 0000486210. Opiekę duchowną nad Stowarzyszeniem sprawuje Asystent Kościelny, zatwierdzony przez Biskupa Sosnowieckiego.  Patronką Stowarzyszenia jest św. Teresa od Dzieciątka Jezus.

Ze Statutu Stowarzyszenia:
Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 5
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju człowieka zgodnie z i zasadami Katolickiej Nauki Społecznej oraz niesienie wielorakiej pomocy osobom najuboższym.
Celem Stowarzyszenia jest pomoc duchowa i materialna a w szczególności:

 • udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży bezdomnej, porzuconej i zaniedbanej w tym również uzależnionej (narkomania, alkoholizm itp.),
 • udzielanie pomocy samotnym matkom od momentu poczęcia dziecka,
 • praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży,
 • udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku,
 • troska o zachowanie życia ludzkiego od jego poczęcia i o właściwe warunki rozwoju,
 • promowanie zasad życia chrześcijańskiego.

§ 6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele:

 • działalność edukacyjną i formacyjną o charakterze duchowym i intelektualnym: organizowanie spotkań modlitewnych, rekolekcji, kursów, warsztatów i prelekcji umożliwiających pogłębienie więzi z Bogiem i poszerzenie wiedzy o nauce Kościoła Katolickiego,
 • działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • ochronę i promocję zdrowia w aspekcie psychicznym, fizycznym i duchowym,
 • propagowanie idei abstynencji, promowanie trzeźwego stylu życia, profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie problemom alkoholowym,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, aktywności w dziedzinie muzyki i sztuki.
 • organizowanie pomocy społecznej w tym udzielanie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin,
 • prowadzenie domu „Betlejem” w Jaworznie dla osób uzależnionych, bezdomnych samotnych, starszych i chorych,
 • działalność charytatywną,
 • promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, osób chorych i starszych,
 • promowanie i organizację pracy wolontariatu,
 • podtrzymywanie tradycji narodowej i rozwijanie świadomości społecznej, religijnej i kulturowej,
 • podejmowanie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • promocję i edukację w zakresie ekologii i ochrony środowiska.