Darowizny

Możesz nam również pomóc wpłacając dar na konto:

PKO SA 05 1240 1356 1111 0010 4021 0367
Stowarzyszenie „Betlejem”
ul. Długa 16
43-603 Jaworzno

Z dopiskiem:

  • “na cele statutowe” – przy darowiźnie na naszą działalność statutową
  • “remont i rozbudowa domu” – przy darowiźnie na prace remontowo-budowlane w Betlejem

 


 

Odliczenie od dochodu dotyczy wyłącznie darowizn na cele kultu religijnego.

Obowiązujące w Polsce prawo podatkowe stwarza podatnikom możliwość obniżania dochodu lub przychodu podlegającego opodatkowaniu o różnego rodzaju odliczenia. Wśród tych odliczeń znajdują się dokonane przez podatników darowizny. W zeznaniu rocznym przekazane darowizny mogą odliczyć podatnicy rozliczający się na formularzach PIT-28, PIT-36 i PIT-37.

Aby skorzystać z tego przywileju podatkowego konieczne jest jednak spełnienie kilku warunków.

Podatnik może odliczyć od dochodu darowizny przekazane na jeden z trzech celi. W szczególności ustawodawca wskazuje na cele związane z kultem religijnym (tzw. darowizna kościelna), przy czym mowa tu o darowiźnie związanej z kultem religijnym sensu stricto jak również o darowiźnie na rzecz charytatywno – opiekuńczej działalności Kościoła.

W pozostałym zakresie istnieje możliwość odliczenia od podatku darowizny przekazanej na rzecz instytucji związanych głównie z pomocą społeczną, działalnością charytatywną, działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych, nauką, kulturą, sztuką, sportem, a także krwiodawstwem.

Darowizna przekazana na cele związane z kultem religijnym może zostać odliczona w zeznaniu rocznym, składanym za ten rok, w którym jej dokonano. W praktyce oznacza to, iż składając zeznanie podatkowe za rok 2010, od podatku odliczyć można darowiznę przekazaną na cele związane z kultem religijnym w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010r. Wszelkie zatem darowizny, które dokonano po 1 stycznia 2011r. będą mogły zostać odliczone z chwilą składania zeznania rocznego z rok 2011.

Co do zasady opodatkowaniu nie podlegają darowizny, których wartość nie przekracza 6 % osiągniętego w skali roku dochodu lub przychodu. Limit ten dotyczy także darowizny przekazywanej na cele kultu religijnego w ścisłym tego słowa znaczeniu np. na budowę lub remont kościoła, na zakup szat, naczyń liturgicznych, czy też w szczególności elementów wyposażenia świątyni, takich jak figury, obrazy, sztandary, ławki. W wysokości natomiast nielimitowanej podlegają odliczeniu od dochodu (przychodu) przed opodatkowaniem wyłącznie darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Przy czym podlegają one odliczeniu jedynie do wysokości podstawy opodatkowania ( można zatem przekazać całość swojego dochodu na wskazany powyżej cel nie płacą przy tym w ogóle podatku).

Darowizny odliczane w ramach limitu 6%, także te przeznaczone na cele związane z kultem religijnym powinny być udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Również darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą prowadzoną przez kościelne osoby prawne powinny być udokumentowane w ten sam sposób. Dodatkowym warunkiem wyłączenia darowizny kościelnej z podstawy opodatkowania jest przedstawienie darczyńcy przez kościelną osobę prawną – w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdania o przeznaczeniu jej na działalność charytatywno-opiekuńczą.

Darczyńca korzystający z odliczenia, zobowiązany jest ponadto do wykazania w załączniku PIT/O dołączanym do zeznania rocznego, oprócz kwoty przekazanej darowizny oraz kwoty dokonanego odliczenia, również danych pozwalających na identyfikację obdarowanego, a w szczególności jego nazwy i adresu.

Z chwilą dokonania odliczenia podatnik powinien dysponować pokwitowaniem odbioru darowizny. Sprawozdanie dotyczące jej przeznaczenia, przedstawione przez kościelną osobę prawną, podatnik powinien otrzymać najpóźniej po upływie dwóch lat od dnia przekazania darowizny.