Statut prawny

Nasze Stowarzyszenie nazywa się „Betlejem”. Zostało erygowane przez śp. Biskupa

Adama Śmigielskiego – ordynariusza diecezji sosnowieckiej. Jest organizacją społeczną,

skupiającą osoby realizujące naukę Kościoła rzymsko – katolickiego. Stowarzyszenie

posiada status kościelnej osoby prawnej oraz status organizacji pożytku publicznego –

nr KRS 0000486210. Opiekę duchowną nad Stowarzyszeniem sprawuje Asystent

Kościelny, zatwierdzony przez Biskupa Sosnowieckiego. Patronką Stowarzyszenia jest

św. Teresa od Dzieciątka Jezus.

Ze Statutu Stowarzyszenia:

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju człowieka zgodnie z i zasadami

Katolickiej Nauki Społecznej oraz niesienie wielorakiej pomocy osobom najuboższym.

Celem Stowarzyszenia jest pomoc duchowa i materialna

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele:

 • działalność edukacyjną i formacyjną o charakterze duchowym i intelektualnym:

  organizowanie spotkań modlitewnych, rekolekcji, kursów, warsztatów i prelekcji

  umożliwiających pogłębienie więzi z Bogiem i poszerzenie wiedzy o nauce Kościoła Katolickiego,

 • działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

 • ochronę i promocję zdrowia w aspekcie psychicznym, fizycznym i duchowym,

 • propagowanie idei abstynencji, promowanie trzeźwego stylu życia, profilaktyka

  uzależnień i przeciwdziałanie problemom alkoholowym,

 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, aktywności w dziedzinie muzyki i sztuki.

 • organizowanie pomocy społecznej w tym udzielanie pomocy rodzinom i osobom

 • znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, osobom zagrożonym wykluczeniem

  społecznym oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin,

 • prowadzenie domu „Betlejem” w Jaworznie dla osób uzależnionych, bezdomnych

  samotnych, starszych i chorych,

 • działalność charytatywną,

 • promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i

  zagrożonych zwolnieniem z pracy,

 • organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, osób chorych i starszych,

 • promowanie i organizację pracy wolontariatu,

 • podtrzymywanie tradycji narodowej i rozwijanie świadomości społecznej, religijnej i

  kulturowej,

 • podejmowanie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

 • promocję i edukację w zakresie ekologii i ochrony środowiska.